Kurumsal

İlkelerimiz

Çalışanlarımızla;

- Çalışanlarımızla Akay Grup vizyon ve hedefleri doğrultusunda birlik olarak hareket ederiz.

- Şirket organizasyonunda roller belirlemeyi ve bu rollere uyumlu çalışan istihdam etmeyi hedefleriz.

- Organizasyonel gelişim için etkin insan kaynakları sistemlerinin kurulmasını ve bu sistemlerin sürekli olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesini destekleriz.

- Çalışanlarımızın sürekli gelişimini hedefler, her türlü kaynak ihtiyacını belirler, eğitim ve gelişim faaliyetlerini gerçekleştiririz.

- Çalışanlarımız için iş sağlığı ve güvenliği şartlarını yerine getiren çalışma ortamları oluştururuz.

-Çalışanlarımızın başarısını zamanında takdir eder, ödüllendirir ve başarılarının sürekliliğinin sağlanması için motive ederiz.

- Çalışanlarımız arasında takım çalışmasını destekler, sevgi, saygı, hoşgörü ve Akay Grup etik değerleri çerçevesinde çalışmasını teşvik ederiz.

Müşterilerimizle;

-Faaliyetlerimiz kapsamında müşterilerimizin memnuniyetini ve bağlılığını artırarak, sürekli kılmayı hedefleriz.

- Sistematik yöntemler ya da farklı kanallar aracılığı ile müşterilerimizin talep, öncelik ve geri bildirimini alarak süreçlerimizi bu kapsamda sürekli geliştiririz.

- Müşterilerimize taahhüt ettiğimiz hizmet kalitesini periyodik olarak gözden geçirir, sürekli iyileştiririz.

- Pazar ve rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, müşterilerimizin iş geliştirme faaliyetlerine destek oluruz.

- Müşterilerimizle ilişkilerimizde AK-AY Grup ve iş ortaklarımızın değerlerini esas alırız.

Tedarikçilerimizle;

Tedarikçilerimizi, satış ve hizmet kalitesini güvence altına almak için belirlediğimiz kriterler kapsamında seçeriz.

- Satın alma süreçlerinde kalite standartlarına uyumun yanında ISG ve Çevre standartlarına uyumu da göz önünde bulundururuz.

- Tedarikçi seçim kriterlerini periyodik olarak gözden geçirir, bu kriterlerin belirlenmesinde ve gözden geçirilmesinde iş ortaklarımızın da görüşlerini alırız.

- Tedarikçilerimizi periyodik olarak değerlendirir, gelişimlerini destekleyerek uzun dönemli iş birliği hedefleriz.

- Tedarikçi değerlendirme sonuçlarını sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerimizde girdi olarak değerlendiririz.

- Akay Grup ve iş ortaklarının değerlerini riske atacak ve imajının zedelenmesine neden olacak kişisel ilişkilere girmeyiz.

Grup Şirketlerimizle;

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimser, bu anlayışın gelişimine katkıda bulunacak sistemleri ve projeleri destekleriz.

- Akay Grup ortak vizyon ve misyonuna paralel olarak iş hedeflerimizi belirler, bu hedefleri gerçekleştirmek için ortak hareket ederiz.

- Grup şirketleri olarak sürekli iyileştirme faaliyetlerinde sinerjik bir şekilde çalışır, iyi ve örnek uygulamaları birbirimizle paylaşarak şirket gelişimine katkıda bulunuruz.

- Akay Grup'ta faaliyet gösteren tüm şirketlere eşit fırsatlar sunarız

İş Ortaklarımızla;

- İş ortaklarımızla, ortak hedef birliği doğrultusunda hareket ederiz.

- Sektörde, iş ortaklarımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışırız.

- Satış, dağıtım ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi için düzenli olarak geri bildirim verir ve onların da geri bildirimlerini alırız.

- Sürekli iyileştirme ve gelişim faaliyetlerimize iş ortaklarımızın da katılımını teşvik eder, onların yönettiği çalışmalara gerekli kaynağı sağlarız.

- İş ortaklarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen projelere ek katkıda bulunarak yayılımını destekleriz.

- İş ortaklarımızın bilgi gizliliği ilkelerini benimser, menfaatlerini göz önünde bulundururuz.

Kamu ve Yasalar ile;

- Resmi kayıtlarımızı hukuki ve yasal mevzuatlar kapsamında şeffaflık ve hesap verilebilirlik değerlerimize göre yönetir ve yansıtırız.

- Tüm grup şirketlerimizde gerçekleşen faaliyetlerimizin hukuki, yasal mevzuatlar ve iç prosedürlere uygunluğunun kontrolü amacıyla iç denetim sistematiğini uygularız.

- Sermaye yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Akay Grup arasında önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkileri şirket finansal raporlarında açıklarız.

- Kurumların bilgilendirilmesi ve açıklama yapılması gereken durumlarda, şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerimizi göz önünde bulundurarak hareket ederiz.

- Tüm süreçlerimizde yasal mevzuatın güncelliğini takip eder ve bu kapsamda sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi taahhüt ederiz.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasındayız

Bu başarının bir parçası olan iş ortaklarınıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.